STATUT
REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ
z siedzibą w KUTNIE
 

uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w dniu 23 czerwca 2005 roku  z późniejszymi zmianami

Tekst ujednolicony statutu według stanu na dzień
12 listopada 2013 roku
 ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
1. Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie zwana dalej „Izbą” działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195 z 1989 roku, zmiany Dz. U z 1992 roku Nr 75 poz. 368, z 1996 roku Nr 43 poz. 189, z 1997 roku Nr 121 poz. 770,
z 1999 roku Nr 139 poz.934, z 2000 roku Nr 88 poz. 983 z 2001 roku), a także zgodnie z niniejszym statutem.
2. Izba posiada osobowość prawną
3. Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie może używać nazwy skróconej „ RIG” w Kutnie.

§ 2
Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie ich działalności gospodarczej.

§ 3
Siedzibą Izby jest miasto Kutno.
 
§ 4
Izba działa na obszarze województwa łódzkiego.

§ 5
Izba może na zasadzie dobrowolności zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz innych organizacjach samorządu gospodarczego.


ROZDZIAŁ II
PODSTAWOWE ZADANIA IZBY ORAZ SPOSÓB I FORMY ICH REALIZACJI

§ 6
Podstawowymi zadaniami Izby są:
1.reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby,
2.kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
w szczególności poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
3.wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie , na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
4.dokonywanie oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej ,
5.działania na rzecz stwarzania warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
i innowacyjności w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych,
6.rozpowszechnianie w środowisku przedsiębiorców informacji dotyczących funkcjonowania
w ramach Unii Europejskiej oraz procesów związanych z integracją europejską,
7.promocja członków izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju
i za granicą,
8.stworzenie warunków do podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego .
9. Zajmowanie się problematyką rynku pracy regionu kutnowskiego.

§ 7
Izba realizuje swoje zadania poprzez:
1.współpracę z centralnymi i terenowymi organami rządowymi i samorządowymi
w przedsięwzięciach istotnych dla regionu i członków Izby,
2.wspieranie inicjatyw i tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego regionu kutnowskiego,
3.organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Izby ,
4.współpracę z organizacjami naukowo – badawczymi, organizacjami gospodarczymi
w tym branżowymi i handlowymi oraz polskimi i zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi, konsularnymi i handlowymi,
5.prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej, udział w targach, wystawach krajowych i zagranicznych oraz misjach gospodarczych,
6.opiniowanie istniejących i przygotowywanych aktów prawnych regulujących stosunki gospodarcze,
7.tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej ,
8.prowadzenie mediacji pomiędzy członkami izby mającej na celu polubowne zakończenie sporu , w przypadku naruszenia zasad etyki zawodowej , uczciwości oraz dobrych obyczajów ,
9.prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej służącej integracji środowiska przedsiębiorców.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
Członkowie Izby dzielą się na:
1.zwyczajnych,
2.honorowych.

§ 9
1.Członkiem zwyczajnym Izby mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy złożyli pisemną deklarację wstąpienia do Izby, dokument stwierdzający status prawny i opłacili wpisowe.
2.Członkowie zwyczajni zobowiązani są do działania na rzecz Izby i przestrzegania postanowień jej statutu.
3.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
4.Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki wobec Izby osobiście lub przez pełnomocnika, a członek Izby będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej jest reprezentowany w Izbie przez uprawniony organ lub inną wyznaczoną osobę.

§ 10
Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Rady Izby.

§ 11
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła znaczący wkład w działalność Izby lub mająca szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego regionu.

§ 12
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Izby na wniosek Rady Izby.

§ 13
Obowiązkiem członków Izby jest:
a. postępowanie zgodne ze statutem i uchwałami organów Izby,
b. czynny udział w realizacji zadań statutowych Izby,
c. postępowanie godne z zasadami etyki zawodowej i dobrych obyczajów
we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym,
d. popieranie idei samorządu gospodarczego,
e. ochrona dobrego imienia Izby,
f. pozyskiwanie godnych kandydatów na członków Izby.
g. regularne opłacanie składek członkowskich .

§ 14
1.Członkowie Izby mają równe prawa i jeden głos przy głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. Członkowie nie będący osobami fizycznymi głosują poprzez swych wyznaczonych przedstawicieli.
2.Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze oraz mają prawo do:
a. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Izby,
b. grupowania się w komisjach branżowych zgodnie z regulaminem komisji uchwalonym przez Radę Izby,
c. korzystania z pomocy Izby w rozwiązywaniu sporów zaistniałych pomiędzy członkami Izby,
d. uzyskiwania pomocy Izby w nawiązywaniu stosunków gospodarczych
z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
3.Członkowie honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, z wyłączeniem praw wyborczych.

§ 15
1.Członkostwo wygasa na skutek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub śmierci członka osoby fizycznej i likwidację członka osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
2.Wygaśnięcie członkostwa stwierdza się uchwałą Rady Izby.

§ 16
1.Wykreślenie z członkostwa z Izby następuje na skutek pisemnego wystąpienia członka
z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca.
2.Wykluczenie członkostwa z Izby może nastąpić na skutek:
a. nie płacenia składek przez okres 6 miesięcy ,
b. naruszenia w sposób rażący postanowień statutu lub uchwał organów izby.
3.Wykreślenie lub wykluczenie członkostwa następuje na podstawie uchwały wydanej przez Radę Izby. Uchwałę doręcza się osobie zainteresowanej wraz z uzasadnieniem
i pouczeniem o prawie odwołania się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Walnego Zgromadzenia Członków Izby za pośrednictwem Rady Izby.
4.Wykreślenie lub wykluczenie następuje z dniem uprawomocnienia się uchwały Rady Izby, a w przypadku odwołania się członka od uchwały Rady Izby do Walnego Zgromadzenia Członków Izby z dniem podjęcia uchwały przez ten organ.
5.W przypadku zawieszenia w prawach członka orzeczeniem sądu koleżeńskiego, członek nie ma prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby, nie ma czynnego
i biernego prawa wyborczego, a ponadto nie może uczestniczyć w pracach organów Izby.

 
ROZDZIAŁ IV
ORGANY IZBY

§ 17
1.Organami Izby są:
- Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”
- Rada Izby,
- Komisja Rewizyjna,
- Sąd Koleżeński.
2.Kadencja wszystkich organów wybieralnych trwa 4 lata.
3.Wybór oraz odwołanie członków Rady Izby odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów spośród członków Izby. Wybór oraz odwołanie członków pozostałych organów Izby odbywa się w głosowaniu jawnym, a na wniosek co najmniej 5 członków izby wybory do tych organów odbywają się w głosowaniu tajnym.
4.Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów i przejęcie spraw od dotychczasowych organów następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru. Do tego czasu działają organy wybrane w poprzedniej kadencji.
5.Członek może być wybrany tylko do jednego z organów Izby.

§ 18
1.Mandat członka organu wygasa w przypadku śmierci, złożenia rezygnacji, albo odwołania ze składu organu.
2.W przypadku złożenia rezygnacji przez członka danego organu lub zmniejszenia składu organu przed upływem kadencji z innego powodu, organom tym przysługuje prawo kooptacji członka, do czasu odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu. 

§ 19
O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich organów Izby zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy udziale co najmniej połowy członków organu z zastrzeżeniem § 24 pkt. 3,  §26 i §28.

Walne Zgromadzenie Członków Izby

§ 20
1.Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Izby.
2.Członkowie Izby mogą być reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez swoich pełnomocników lub wyznaczonych przedstawicieli.

§ 21
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 22
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwoływane jest raz w roku przez Radę Izby najpóźniej do 30 czerwca za poprzedni rok obrachunkowy.

§ 23
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach.
2.Zgromadzenie zwołuje Prezes Izby na podstawie:
a) uchwały Rady Izby ,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Izby według stanu członków na dzień złożenia wniosku
- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24
1.O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Rada Izby powiadamia pisemnie członków Izby z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy wskazać istotne elementy proponowanych zmian.
2.Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad. Porządek obrad może zostać uzupełniony o sprawy zgłoszone przez członków nie później niż do chwili uchwalenia porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.
3.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim członków, a uchwały są podejmowania zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów, w głosowaniach jawnych rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
4.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Izby, a w razie jego nieobecności Zastępca Prezesa, który zarządza wybór przewodniczącego obrad spośród członków Izby.
5.Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza pracownik biura Izby wyznaczony przez Dyrektora Biura.
6.Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru komisji składającej się z trzech członków celem przygotowania wniosków, projektów uchwał oraz przeprowadzenia wyborów
do organów. Członek komisji do spraw wyborów nie może kandydować na członka organów.
7.Przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a poza kolejnością w sprawach formalnych oraz członkom organów Izby w razie potrzeby udzielenia wyjaśnień. Przewodniczący jest uprawniony do ustalenia długości wystąpień oraz odebrania głosu, gdy mówca odbiega od dyskutowanego tematu lub przekracza ustalony czas dla przemówień.
8.Po zamknięciu dyskusji nad sprawami ujętymi w poszczególnych punktach porządku obrad przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie projekty uchwał.
9.Członkowie izby mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
10.Członek Rady Izby nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy podjęciu uchwał dotyczących udzielenia absolutorium.
11.Protokół z obrad podpisuje Przewodniczący obrad oraz protokolant wyznaczony przez Dyrektora Biura Izby.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.wybór i odwoływanie członków organów Izby,
2.uchwalanie kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji,
3.ustalanie budżetu na dany rok obrotowy i zatwierdzanie sprawozdania Rady z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
4.ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,
5.udzielanie absolutorium Radzie Izby,
6.uchwalenie i zmiana statutu Izby,
7.rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby,
8.nadawanie godności honorowego członka Izby,
9.podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby oraz wyznaczanie likwidatora Izby,
10.podejmowanie decyzji w sprawie przeznaczenia majątku izby w razie jej likwidacji,
11.podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z postanowień statutu lub w sprawach przedstawionych organy Izby.

§ 26
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Izby bezwzględną większością głosów.

Rada Izby

§ 27
Rada Izby kieruje działalnością Izby i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 28
Rada Izby składa się z 7 członków, w tym Prezesa Izby oraz jednego do trzech wiceprezesów, Prezesa Izby wybiera Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

§ 29
Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Izby na wniosek Prezesa Izby wybiera ze swojego grona wiceprezesów Izby.

§ 30
Do zakresu kompetencji Rady Izby należy:
1.wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia ,
2.reprezentowanie Izby na zewnątrz,
3.realizacja celów i zadań statutowych Izby,
4.określanie projektów rocznych programów działalności oraz ustalanie projektu budżetu na kolejny rok obrachunkowy,
5.sporządzanie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego
i przedstawianie sprawozdań do zatwierdzenia Walnego Zgromadzenia ,
6.podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
7.tworzenie lub likwidacja oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Izby,
8.powoływanie doraźnych komisji Izby, organów doradczych i opiniodawczych Izby, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich pracy,
9.zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń ,
10.podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu i obciążeniu nieruchomości, z tym zastrzeżeniem , że w przypadku gdy wartość nieruchomości lub kwota obciążenia przekracza 25.000,00 zł ( słownie : dwadzieścia pięć tysięcy) zgodę na dokonanie czynności wyraża Walne Zgromadzenie,
11.przyjmowanie darowizn i spadków,
12.zarządzanie majątkiem Izby,
13.podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych jednostek organizacyjnych
lub występowaniu z nich,
14.wykonywanie czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby .

§ 31
1. Pracami Rady kieruje Prezes Izby, a podczas jego nieobecności wyznaczony wiceprezes Izby.
2. Rada może podejmować uchwały na posiedzeniu lub w trybie obiegowym.

§ 32
Do obowiązków Prezesa Izby należy w szczególności:
a. reprezentowanie Izby na zewnątrz,
b. organizowanie pracy Rady Izby,
c. nadzór nad wykonaniem uchwał Rady Izby,
d. utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi i państwowymi,
e. nadzór nad rachunkowością Izby.

§ 33
1.Rada Izby może tworzyć oddziały, sekcje branżowe i komisje na wniosek zainteresowanych członków Izby.
2.Oddział może być utworzony, jeżeli liczby członków przekroczy 20 osób w miejscowości nie będącej siedzibą Izby. Rada określa zasady funkcjonowania oddziału ustalając regulamin oddziału.
3.Rada może tworzyć stałe i doraźne komisje ustalając regulamin ich działania.

Komisja Rewizyjna

§ 34
1.Komisja Rewizyjna Izby składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2.Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos przewodniczącego.
3.Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą świadczyć pracy na rzecz Biura Izby.

§ 35
Do zadań Komisji należy:
1.kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, statutu i regulaminów wewnętrznych,
2.wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Rady Izby, w szczególności dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej,
3.badanie sprawozdań z działalności Rady Izby, w tym badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,
4.składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków z zakresu działalności Izby,
5.wszczynanie postępowania dyscyplinarnego w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez członka Izby postanowień Statutu,
6.przeprowadzanie innych działań kontrolnych i sprawdzających zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Radę Izby.
 
§ 36
1.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli organów Izby składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Izby.

Sąd Koleżeński

§ 37
1.Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie 3 osób.
2.Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają na pierwszym posiedzeniu spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami sądu.

§ 38
1.Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a. Orzekanie w sprawach członków Izby o naruszanie statutu lub zasad etyki zawodowej, w tym wnioskowanie w sprawach o wykluczenie z Izby,
b. orzekanie o zawieszeniu w prawach członka ,
c. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawach odwołania członków Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej,
d. prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych członków Izby.
2.Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 3 członków Izby.
3.Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary lub sankcje:
a. upomnienia,
b. zawieszenia w prawach członka Izby na okres do 12 miesięcy ,
c. wnioskowania do Rady Izby o wykluczenie z Izby.

§ 39
Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Radę Izby.

Biuro Izby

§ 40
1.Organem pomocniczym Izby jest Biuro Izby, które podlega Prezesowi Izby.
2.Biuro Izby wykonuje prace przygotowawcze i wykonawcze wynikające z działalności Izby.

§ 41
1.Pracami Biura kieruje Dyrektor.
2.Obowiązki pracodawcy w stosunku do Dyrektora Biura Izby oraz osób świadczących pracę dla Izby pełni Prezes Izby.
3.Regulamin funkcjonowania Biura Izby ustala Rada.
 
§ 42
Dyrektor Biura Izby bierze udział w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK IZBY

§ 43
Na majątek Izby składają się nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§ 44
Majątek Izby powstaje z:
1.wpisowego,
2.składek członkowskich,
3.dotacji,
4.darowizn, zapisów i spadków,
5.wpływów z działalności statutowej,
6.dochodów z działalności gospodarczej o ile taka jest prowadzona przez Izbę,
7.dochodów z majątku Izby .

§ 45
W ramach posiadanego majątku Rada Izby może tworzyć fundusze przeznaczone na realizację zadań statutowych.

§ 46
Składki członkowskie oraz wpisowe powinny być wpłacane na zasadach określonych statutem Izby.

§ 47
Do reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu Izby w zakresie zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Rady.

§ 48
Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty

§ 49
1.Walne Zgromadzenie ustala wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej.
2.Rada Izby ustala terminy wpłaty składek członkowskich.


ROZDZIAŁ VI
ZASADY ROZWIĄZANIA IZBY I PRZEZNACZENIA JEJ MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI IZBY

§ 50
1.Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2.Likwidatora Izby wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.

§ 51
1.Likwidator zgłosi celem wpisania do rejestru otwarcie likwidacji oraz imię i nazwisko likwidatora.
2.W stosunkach wewnętrznych likwidator obowiązany jest stosować się do uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

§ 52
Do zadań likwidatora należy: zakończenie interesów bieżących Izby, ściągnięcie należności, wypełnienie zobowiązań i spieniężenie majątku Izby.

§ 53
Majątek Izby pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy członków uczestniczących w działaniach izby w dniu otwarcia likwidacji, w takim stosunku w jakim członkowie wnosili składki do ogólnej sumy składek.

§ 54
1.Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Izby ostatecznych rachunków, likwidator zgłosi wniosek o wykreślenie Izby z Krajowego Rejestru Sądowego .
2.Księgi i dokumenty rozwiązanej Izby będą oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby.


ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 55
Zmiany statutu odbywają się na takich zasadach jak uchwalenie statutu.

§ 56
Traci moc statut uchwalony na zebraniu założycielskim Izby w dniu 19 grudnia 1994 roku, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Płocku Wydział Gospodarczy w dniu 16 marca 1996 roku.

§ 57
Statut oraz zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia.
<
Kwiecień 2024
>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Formularz kontaktowy